آرشیو موضوع : فلزات

قیمت فلزات پایه

قیمت فلزات پایه
فلز ارزش تغییر کمترین بیشترین آلومینیوم ۱,۶۴۸.۷۵ (۰.۷۲%) ۱۱.۷۵ ▲ ۱,۶۲۸.۵۰ ۱,۶۶۷.۲۵ مس ۵,۰۳۲.۵۰ (۰.۷۴%) ۳۶.۷۵ ▲ ۴,۹۵۶.۰۰ ۵,۰۹۰.۲۵ طلا ۱,۲۳۵.۱۰ (۱.۲۲%) ۱۵.۲۰ ▼ ۱,۲۲۸.۸۰ ۱,۲۵۴.۱۰ ســرب ۱,۷۹۳.۲۵ (۰.۹۹%) ۱۷.۵۰ ▲ ۱,۷۶۶.۰۰ ۱,۸۰۹.۰۰ نیکل ۹,۰۲۲.۵۰ (۰.۴۱%) ۳۷.۵۰ ▼ ۸,۹۸۵.۰۰ ۹,۳۵۷.۵۰ پالادیوم ۶۰۳.۴۲ (۱.۰۹%) ۶.۶۳ ▼ ۶۰۲.۴۸ ۶۱۹.۲۲ پلاتین ۱,۰۱۱.۷۰ (۱.۹۶%) ۲۰.۲۰ ▼ ۱,۰۰۸.۴۵ ۱,۰۳۴.۶۰ نقــره ۱۶.۹۹۰ (۰.۵۹%) ۰.۱۰۰ ▼ ۱۶.۸۵۵ ۱۷.۳۶۵ قلع ۱۷,۳۵۵.۰۰ (۱.۲۷%) ۲۱۷.۵۰ ▲ ۱۷,۱۱۵.۰۰ ۱۷,۴۴۰.۰۰ روی ۱,۹۰۶.۲۵ (۰.۰۸%) ۱.۵۰ ▲ ۱,۸۹۱.۵۰ ۱,۹۴۸.۲۵ ادامه مطلب
کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.