بورس اوراق بهادار تهران بازار نقدی

نام حجم ارزش بیشترین کمترین روز قبل
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ ۲,۵۱ M ۳,۵۰ B ۱,۴۱۸ ۱,۳۵۱ ۱,۱۶۸
ح . كارتن‌ ايران‌ ۲,۶۶ M ۲,۹۰ B ۱,۱۰۰ ۱,۰۰۱ ۹۴۴
ح. صنايع پتروشيمي كرمانشاه ۷,۰۰ M ۲,۴۱ B ۳,۴۴۸ ۳,۴۴۸ ۳,۱۳۵
سايپا ۱,۰۵ B ۳,۶۶ B ۳,۵۰۰ ۳,۵۰۰ ۲,۶۰۴
ح . ‌ايران‌دارو ۲۳۱,۹۴۰ ۹,۷۴ B ۴,۲۰۰ ۴,۲۰۰ ۲,۶۰۸
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان ۹,۴۱ M ۷,۱۰ B ۷۵ ۷۱ ۶۹
ح . فولاد خوزستان ۸۱۷,۴۳۰ ۱,۲۰ B ۱,۴۴۱ ۱,۴۴۱ ۱,۳۱۰
پارس‌ الكتريك‌ ۴,۴۴ M ۴,۴۷ B ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۰۵۰ ۷,۶۸۰
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان ۳,۴۵ M ۲,۶۰ B ۷۵ ۷۵ ۶۹
ح . شيشه‌ و گاز ۱,۹۰ M ۵,۱۰ B ۲,۶۶۲ ۲,۶۶۲ ۲,۴۲۰
ح . محورسازان‌ايران‌خودرو ۲,۵۰ M ۱,۲۳ B ۴,۹۴۶ ۴,۸۳۰ ۴,۴۹۷
ح . مهركام‌پارس‌ ۸۲۰,۵۰۰ ۱,۱۰ B ۱,۳۷۷ ۱,۳۷۷ ۱,۲۵۲
ح . نيرو محركه‌ ۱,۰۶ M ۳,۲۳ B ۳۰۶ ۳۰۶ ۲۷۹
ح . سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ۳,۶۰ M ۱,۱۶ B ۳۲۱ ۳۲۱ ۲۹۲
ح . سرمايه‌ گذاري‌آتيه‌ دماوند ۱,۵۴ B ۹,۳۵ B ۶۲۴ ۵۹۰ ۵۶۸
بانك صادرات ايران ۱,۰۰ M ۱,۱۲ B ۱,۱۱۶ ۱,۱۱۶ ۱,۰۶۳
ح توسعه معدني و صنعتي صبانور ۵,۹۷ M ۵,۹۰ B ۹۸۴ ۹۸۴ ۸۹۵
ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ ۲,۳۳ M ۶,۰۲ B ۲۵۸ ۲۵۸ ۲۳۵
ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ ۹۳۹,۰۴۴ ۲,۹۷ B ۳۱۷ ۳۱۷ ۲۸۹
ح . فولاد مباركه اصفهان ۹,۶۹ M ۱,۶۹ B ۱۷۴ ۱۷۴ ۱۵۹
ح . سيمان‌سپاهان‌ ۱,۷۹ M ۷,۷۷ B ۴۴۱ ۳۶۸ ۴۰۱
محورسازان‌ايران‌خودرو ۲۹۸,۲۸۳ ۱,۷۰ B ۵,۵۷۱ ۵,۵۷۱ ۵,۳۰۶
ح. كارت اعتباري ايران كيش ۶,۳۳ M ۱,۲۷ B ۲,۰۶۸ ۱,۸۸۰ ۱,۸۸۰
پالايش نفت اصفهان ۲,۰۰ M ۶,۶۴ B ۳,۳۲۲ ۳,۳۲۲ ۳,۱۶۴
معدني و صنعتي گل گهر ۵,۲۷ M ۱,۱۱ B ۲,۱۲۳ ۲,۱۲۳ ۲,۰۲۲
داروسازي زاگرس فارمد پارس ۱۸۲,۳۷۸ ۱,۱۰ B ۵,۸۸۵ ۵,۷۲۸ ۵,۶۰۵
نيرو محركه‌ ۹۴۹,۳۵۴ ۲,۷۰ B ۲,۸۸۳ ۲,۸۸۳ ۲,۷۴۶
شيشه‌ و گاز ۲۴۴,۷۷۳ ۸,۵۱ B ۳,۴۷۹ ۳,۴۷۹ ۳,۳۱۴
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۹۵ M ۲,۱۳ B ۱,۰۹۳ ۱,۰۹۳ ۱,۰۴۱
سرمايه‌گذاري‌ سايپا ۴,۴۲ M ۹,۷۰ B ۲,۱۹۵ ۲,۱۹۵ ۲,۰۹۱
چيني‌ ايران ۹۶۰,۵۶۸ ۲,۹۰ B ۲,۹۹۲ ۲,۹۶۱ ۲,۸۵۰
مهركام‌پارس‌ ۳,۷۴ M ۹,۶۰ B ۲,۵۵۲ ۲,۵۵۲ ۲,۴۳۱
پلي‌اكريل‌ ۲,۳۳ M ۱,۲۷ B ۵,۴۷۵ ۵,۲۸۵ ۵,۲۱۵
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ ۲,۰۰ M ۵,۹۹ B ۲,۹۹۵ ۲,۹۹۵ ۲,۸۵۳
فولاد خوزستان ۹,۱۳ M ۲,۱۷ B ۲,۳۷۱ ۲,۳۷۱ ۲,۲۵۹
سايپاآذين‌ ۵,۶۹ M ۴,۱۹ B ۷,۳۷۷ ۷,۲۲۲ ۷,۰۲۶
معدني‌وصنعتي‌چادرملو ۴,۴۲ M ۱,۲۸ B ۲,۹۰۴ ۲,۸۵۴ ۲,۷۶۶
توسعه معدني و صنعتي صبانور ۱,۱۸ M ۲,۱۰ B ۱,۸۰۲ ۱,۸۰۲ ۱,۷۱۷
فولاد مباركه اصفهان ۶,۹۳ M ۱,۰۰ B ۱,۴۴۲ ۱,۴۴۲ ۱,۳۷۴
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۲,۵۲ M ۳,۵۹ B ۱,۴۲۱ ۱,۴۰۲ ۱,۳۵۴
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ ۷,۵۱ M ۲,۲۵ B ۲,۹۹۵ ۲,۹۲۰ ۲,۸۵۳
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۲,۹۴ M ۴,۰۲ B ۱,۳۶۷ ۱,۳۶۷ ۱,۳۰۲
بانك انصار ۱,۵۰ M ۴,۱۰ B ۲,۷۳۵ ۲,۷۳۵ ۲,۶۱۷
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد ۱,۶۸ M ۳,۲۹ B ۱,۹۵۳ ۱,۸۰۱ ۱,۸۶۰
الكتريك‌ خودرو شرق‌ ۲,۲۹ M ۵,۲۰ B ۲,۲۷۱ ۲,۲۰۵ ۲,۱۶۳
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ ۳,۶۶ M ۶,۷۹ B ۱,۸۵۵ ۱,۷۴۱ ۱,۷۶۷
تايدواترخاورميانه ۴,۷۴ M ۳,۲۲ B ۶,۸۲۷ ۶,۴۸۹ ۶,۵۰۲
صنايع‌جوشكاب‌يزد ۷۴,۷۲۵ ۸,۶۹ B ۱۱,۶۶۳ ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۱۰۸
پتروشيمي شازند ۷,۳۹ M ۴,۰۰ B ۵,۴۱۲ ۵,۴۱۲ ۵,۱۵۵
باما ۲,۹۹ M ۹,۴۳ B ۳,۱۵۴ ۳,۰۱۶ ۳,۰۰۴
پالايش نفت تبريز ۲,۲۰ M ۷,۵۳ B ۳,۴۲۱ ۳,۴۲۱ ۳,۲۵۹
پالايش نفت بندرعباس ۵,۸۰ M ۲,۸۰ B ۴,۸۳۰ ۴,۸۳۰ ۴,۶۵۸
سرمايه گذاري دارويي تامين ۱,۳۷ M ۹,۴۱ B ۶,۸۸۵ ۶,۷۴۹ ۶,۵۵۸
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ ۹۹۴,۵۶۰ ۲,۷۰ B ۲,۷۱۹ ۲,۵۹۰ ۲,۵۹۰
ليزينگ رايان‌ سايپا ۱,۱۹ M ۳,۴۶ B ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۰ ۲,۷۹۸
فيبر ايران‌ ۱۱۰,۲۷۰ ۵,۲۹ B ۴,۸۱۱ ۴,۷۰۰ ۴,۵۸۲
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ ۱,۱۰ M ۳,۳۰ B ۳,۰۱۵ ۲,۹۰۰ ۲,۸۷۲
ايران‌ ترانسفو ۸,۶۴ M ۱,۱۶ B ۱۳,۵۷۳ ۱۲,۹۸۱ ۱۲,۹۲۷
سايپا ديزل‌ ۲,۶۳ M ۵,۱۹ B ۱,۹۷۴ ۱,۹۱۲ ۱,۸۸۰
ح. پالايش نفت تبريز ۳,۹۹ M ۱,۴۹ B ۳,۹۰۰ ۳,۷۰۰ ۳,۶۱۰
بانك پاسارگاد ۴,۳۹ M ۵,۶۲ B ۱,۲۸۰ ۱,۲۸۰ ۱,۲۲۹
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ ۳,۶۶ M ۴,۹۰ B ۱,۳۴۶ ۱,۲۹۰ ۱,۲۸۲
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر ۲,۵۳ M ۳,۸۰ B ۱,۵۲۴ ۱,۴۸۵ ۱,۴۵۲
نورد آلومينيوم‌ ۵,۸۱ M ۶,۱۰ B ۱,۰۵۸ ۱,۰۱۸ ۱,۰۰۸
پارس‌ خودرو ۵,۰۸ M ۱,۰۰ B ۱,۹۷۹ ۱,۹۴۰ ۱,۸۸۵
ايران‌ تاير ۹۴۱,۶۵۲ ۳,۴۰ B ۳,۵۹۱ ۳,۴۰۱ ۳,۴۲۰
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ ۳,۴۶ M ۶,۹۰ B ۲,۰۰۵ ۱,۹۰۱ ۱,۹۱۰
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ ۱,۹۰ M ۴,۰۴ B ۲,۱۳۹ ۲,۰۲۰ ۲,۰۶۶
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ ۸,۰۵ M ۱,۷۸ B ۲,۲۲۲ ۲,۱۰۱ ۲,۱۱۷
سرما آفرين‌ ۲۴۸,۶۲۸ ۵,۰۱ B ۲,۰۲۱ ۱,۹۸۹ ۱,۹۲۵
سايپاشيشه‌ ۱,۰۳ M ۲,۹۰ B ۲,۸۷۹ ۲,۷۹۹ ۲,۷۴۲
حفاري شمال ۱,۳۰ B ۴,۴۹ B ۳,۴۶۰ ۳,۴۶۰ ۳,۳۲۱
ح. سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۱,۰۰ M ۱,۱۹ B ۱,۲۵۹ ۱,۱۴۱ ۱,۱۶۶
سيمان فارس و خوزستان ۲,۵۶ M ۴,۴۰ B ۱,۷۱۳ ۱,۶۱۰ ۱,۶۳۲
ايران‌ ترانسفو ۱,۲۲ M ۱,۶۱ B ۱۳,۲۵۰ ۱۳,۱۱۱ ۱۲,۷۹۲
صنايع سيمان دشتستان ۲۹۳,۲۵۰ ۸,۶۱ B ۲,۹۳۷ ۲,۹۳۰ ۲,۷۹۹
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ ۱,۹۱ M ۲,۹۰ B ۱,۵۰۷ ۱,۴۳۸ ۱,۴۳۶
كمك‌فنرايندامين‌ ۳,۸۸ M ۴,۸۰ B ۱,۲۴۴ ۱,۱۹۰ ۱,۱۸۵
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۷۱,۷۳۱ ۱,۷۰ B ۹,۹۰۵ ۹,۴۰۰ ۹,۴۳۴
بانك پاسارگاد ۳,۷۱ M ۴,۷۷ B ۱,۲۹۳ ۱,۲۲۴ ۱,۲۳۲
مس‌ شهيدباهنر ۶,۴۳ M ۱,۰۸ B ۱,۶۹۳ ۱,۶۱۰ ۱,۶۱۳
لبنيات‌كالبر ۲,۷۸ M ۴,۳۰ B ۱,۵۷۳ ۱,۴۸۲ ۱,۴۹۹
سايپا ۴,۳۹ B ۱,۱۴ B ۲,۷۰۷ ۲,۴۵۱ ۲,۵۷۹
ح . رادياتور ايران‌ ۳,۴۶ M ۷,۳۰ B ۲,۲۴۶ ۱,۸۵۰ ۲,۰۴۲
داروسازي‌ سينا ۷۹,۴۰۲ ۲,۲۰ B ۲۷,۹۴۰ ۲۶,۲۱۱ ۲۶,۶۱۰
پست بانك ايران ۲,۰۳ M ۴,۳۶ B ۲,۱۵۲ ۲,۰۵۲ ۲,۰۵۰
گروه مپنا (سهامي عام( ۵,۵۷ M ۵,۲۴ B ۹,۴۱۹ ۹,۴۱۹ ۹,۱۹۰
رينگ‌سازي‌مشهد ۶,۶۶ M ۱,۹۷ B ۲,۹۸۳ ۲,۸۵۴ ۲,۸۴۱
پتروشيمي‌ آبادان‌ ۱,۸۹ M ۴,۹۰ B ۲,۶۰۴ ۲,۴۸۰ ۲,۴۸۰
ايران‌ خودروديزل‌ ۲,۱۴ B ۳,۸۰ B ۱,۸۱۴ ۱,۷۲۰ ۱,۷۲۸
كالسيمين‌ ۲,۰۹ M ۳,۹۰ B ۱,۸۹۸ ۱,۸۳۰ ۱,۸۰۸
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ ۴,۵۰ M ۶,۳۰ B ۱,۴۰۲ ۱,۳۱۰ ۱,۳۳۶
زامياد ۵,۸۰ M ۱,۰۷ B ۱,۸۵۰ ۱,۸۵۰ ۱,۸۱۶
پالايش نفت بندرعباس ۳,۵۳ M ۱,۹۴ B ۵,۶۰۰ ۵,۳۰۱ ۵,۳۵۱
معادن‌منگنزايران‌ ۶۱۲,۴۶۷ ۱,۳۰ B ۲,۰۷۲ ۱,۹۸۰ ۱,۹۷۴
شركت ارتباطات سيار ايران ۷,۸۷ M ۳,۰۰ B ۳۸,۱۰۰ ۳۸,۱۰۰ ۳۶,۶۳۵
داروپخش‌ (هلدينگ‌ ۱,۵۰ M ۲,۸۵ B ۱۹,۲۰۰ ۱۸,۹۷۹ ۱۸,۵۸۳
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ ۱,۶۷ M ۲,۷۱ B ۱,۶۳۲ ۱,۵۰۲ ۱,۵۵۵
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام ۴۰۱,۱۷۰ ۱,۳۰ B ۳,۳۹۲ ۳,۲۵۰ ۳,۲۳۱
گروه مپنا (سهامي عام) ۱,۲۴ M ۱,۱۷ B ۹,۵۲۶ ۹,۰۷۷ ۹,۰۷۳
حفاري شمال ۳,۱۹ M ۱,۳۶ B ۴,۳۰۵ ۴,۰۸۰ ۴,۱۰۰
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ ۲۵۷,۸۵۹ ۱,۳۰ B ۵,۲۵۹ ۴,۸۱۰ ۵,۰۰۹
گروه صنعتي پاكشو ۲۴۲,۲۴۱ ۳,۲۰ B ۱۳,۳۷۵ ۱۲,۶۰۲ ۱۲,۷۳۹
فولاد آلياژي ايران ۱,۳۲ M ۱,۹۰ B ۱,۴۷۷ ۱,۴۴۸ ۱,۴۰۷
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو ۱,۵۰ M ۸,۱۳ B ۵,۴۸۸ ۵,۲۲۰ ۵,۲۸۱
موتوژن‌ ۲۳۱,۸۳۶ ۱,۴۰ B ۶,۲۱۱ ۵,۹۰۰ ۵,۹۱۶
دارويي‌ لقمان‌ ۴۵۹,۲۸۴ ۱,۵۰ B ۳,۳۵۲ ۳,۱۴۱ ۳,۱۹۳
مارگارين‌ ۶۷۸,۹۵۳ ۳,۳۰ B ۴,۸۵۳ ۴,۶۰۰ ۴,۶۲۲
شركت ارتباطات سيار ايران ۱,۹۵ M ۷,۴۰ B ۳۸,۰۰۰ ۳۶,۳۰۲ ۳۶,۶۳۵
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ ۳,۲۳ M ۸,۶۳ B ۲,۷۰۶ ۲,۵۷۸ ۲,۵۷۸
تكنوتار ۱,۴۱ M ۲,۲۰ B ۱,۵۶۹ ۱,۴۶۳ ۱,۴۹۵
سيمان خوزستان ۴۰۲,۴۷۷ ۱,۲۰ B ۳,۱۰۱ ۲,۹۹۹ ۲,۹۹۵
پارس‌ الكتريك‌ ۴۸۲,۰۱۴ ۳,۵۰ B ۷,۴۵۰ ۷,۰۴۱ ۷,۱۴۳
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ ۱,۱۱ M ۱,۵۰ B ۱,۳۹۳ ۱,۳۵۰ ۱,۳۳۷
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو ۳۴۳,۳۷۳ ۲,۱۰ B ۶,۲۶۹ ۶,۰۰۰ ۵,۹۷۱
پارس‌ مينو ۹۹۲,۳۲۲ ۴,۸۰ B ۴,۹۶۳ ۴,۷۸۰ ۴,۷۲۹
سيمان‌ شمال‌ ۱,۱۰ M ۱,۹۹ B ۱,۸۱۰ ۱,۸۱۰ ۱,۷۹۴
سپنتا ۵۵,۰۰۰ ۶,۸۰ B ۱۲,۴۰۰ ۱۲,۱۴۵ ۱۲,۰۴۸
پتروشيمي فناوران ۶۶۴,۵۰۱ ۱,۱۰ B ۱۶,۵۵۹ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۴۴۹
سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ ۲,۴۰ M ۸,۳۰ B ۳,۵۲۰ ۳,۳۰۳ ۳,۳۵۵
كيميدارو ۱۳۱,۸۳۸ ۹,۲۴ B ۷,۱۶۸ ۶,۸۰۰ ۶,۸۲۷
فنرسازي‌زر ۳,۱۲ M ۵,۹۰ B ۱,۹۱۰ ۱,۸۰۰ ۱,۸۳۰
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند ۷,۸۸ M ۱,۸۹ B ۲,۴۶۹ ۲,۲۸۲ ۲,۳۸۰
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌ ۷۹۸,۸۴۴ ۲,۰۰ B ۲,۵۱۸ ۲,۳۰۲ ۲,۳۹۹
قند شيرين‌ خراسان‌ ۲,۳۱ M ۲,۶۳ B ۱۱,۳۴۷ ۱۱,۳۴۷ ۱۱,۱۰۳
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ ۱۰۸,۲۵۲ ۲,۷۶ B ۲,۵۵۵ ۲,۳۲۰ ۲,۴۳۴
كارت اعتباري ايران كيش ۱,۸۶ M ۶,۳۰ B ۳,۴۳۰ ۳,۳۰۱ ۳,۲۹۳
نوش‌ مازندران‌ ۱,۰۰۰ ۴,۲۰ M ۴,۲۰۰ ۴,۲۰۰ ۴,۰۰۴
توريستي ورفاهي آبادگران ايران ۷۸۱,۰۵۹ ۱,۶۰ B ۲,۱۴۵ ۲,۰۳۰ ۲,۰۴۹
سيمان‌ شرق‌ ۲,۸۴ M ۳,۴۰ B ۱,۲۲۰ ۱,۱۴۶ ۱,۱۶۶
پشم‌شيشه‌ايران‌ ۲۰۴,۹۹۰ ۱,۶۰ B ۷,۹۹۵ ۷,۳۵۰ ۷,۶۱۵
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ۸,۱۳ M ۱,۸۸ B ۲,۳۵۰ ۲,۲۷۰ ۲,۲۶۱
ايران‌ خودرو ۱,۰۳ B ۴,۲۹ B ۴,۲۳۶ ۴,۰۰۱ ۴,۱۲۵
پلاسكوكار ۴,۲۰ M ۶,۹۰ B ۱,۶۶۰ ۱,۵۵۷ ۱,۶۰۴
سرمايه‌گذاري‌ سايپا ۷,۱۰ M ۱,۵۴ B ۲,۱۷۰ ۲,۱۷۰ ۲,۱۷۰
ليزينگ ايرانيان ۱,۶۱ M ۲,۳۰ B ۱,۴۳۹ ۱,۳۹۰ ۱,۳۸۲
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ ۳۰۹,۵۸۷ ۵,۸۹ B ۱,۹۴۰ ۱,۸۷۰ ۱,۸۶۳
گروه‌صنعتي‌بوتان‌ ۱۱۶,۷۱۵ ۳,۵۰ B ۳,۰۷۹ ۲,۹۷۲ ۲,۹۴۱
بانك ملت ۴,۶۲ M ۱,۱۱ B ۲,۴۵۳ ۲,۳۵۷ ۲,۳۶۵
توليدمواداوليه الياف‌مصنوعي‌ ۲۸۷,۱۱۷ ۱,۳۰ B ۴,۵۳۷ ۴,۳۰۰ ۴,۳۸۸
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ۷,۴۴ M ۹,۴۰ B ۱,۲۸۴ ۱,۲۴۰ ۱,۲۴۲
لبنيات‌ پاك‌ ۶۳۴,۷۶۲ ۵,۵۰ B ۸,۸۸۸ ۸,۴۶۰ ۸,۵۰۶
كارخانجات توليدي شهيد قندي ۴,۰۷ M ۹,۳۰ B ۲,۳۴۸ ۲,۲۰۰ ۲,۲۴۵
ح . سيمان‌ شرق‌ ۶۶۳,۶۷۴ ۲,۰۰ M ۳ ۳ ۳
پتروشيمي فجر ۳,۵۹ M ۵,۶۱ B ۱۶,۰۰۰ ۱۵,۲۵۰ ۱۵,۳۳۳
بيمه ملت ۸۷۴,۸۴۵ ۱,۲۰ B ۱,۳۵۸ ۱,۳۲۰ ۱,۳۱۷
ايران‌ مرينوس‌ ۲,۵۳۱ ۲,۳۳ M ۹,۳۸۰ ۸,۸۴۹ ۸,۹۴۵
سبحان دارو ۴۶,۳۴۲ ۶,۳۰ B ۱۳,۶۲۱ ۱۳,۶۰۰ ۱۲,۹۷۳
ايران‌ خودرو ۸,۰۰ M ۳,۳۰ B ۴,۱۳۰ ۴,۱۳۰ ۴,۱۲۵
ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۸۶۲,۲۰۴ ۳,۲۰ B ۳,۷۵۰ ۳,۷۵۰ ۳,۷۴۰
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ ۲,۷۹۷ ۱,۹۳ M ۶,۹۰۶ ۶,۹۰۶ ۶,۵۷۸
بانك ملت ۱,۹۶ M ۴,۷۲ B ۲,۴۱۰ ۲,۴۱۰ ۲,۳۶۵
بيمه ما ۶۳۰,۵۹۳ ۱,۶۰ B ۲,۶۳۰ ۲,۴۵۳ ۲,۵۱۱
حمل‌ونقل‌توكا ۱,۲۹ M ۴,۱۰ B ۳,۲۷۰ ۳,۱۱۳ ۳,۱۵۷
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱,۴۶ M ۱,۹۰ B ۱,۳۲۴ ۱,۲۶۱ ۱,۲۸۱
ح . ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ ۳,۴۲ M ۱,۵۰ B ۴۶۱ ۴۴۰ ۴۴۰
بانك سينا ۱,۰۶ M ۱,۷۹ B ۱,۶۷۰ ۱,۶۷۰ ۱,۶۶۹
گسترش نفت و گاز پارسيان ۱,۲۰ M ۳,۱۲ B ۲,۶۲۸ ۲,۵۱۱ ۲,۵۴۱
ليزينگ‌ايران‌ ۴۲۰,۶۵۴ ۷,۶۱ B ۱,۸۵۸ ۱,۷۷۰ ۱,۷۸۱
معادن‌ بافق‌ ۱۴,۹۵۹ ۵,۰۵ M ۳,۳۷۶ ۳,۳۷۶ ۳,۲۱۶
شهد ايران‌ ۴,۰۰۰ ۷,۸۰ M ۱,۹۴۱ ۱,۹۴۱ ۱,۸۴۹
كشت‌وصنعت‌پياذر ۵۱۲,۰۳۲ ۱,۲۰ B ۲,۳۹۸ ۲,۲۷۳ ۲,۲۹۷
سرمايه‌گذاري‌ملت‌ ۷,۱۵ M ۷,۹۰ B ۱,۱۳۵ ۱,۰۷۵ ۱,۰۹۲
داده‌پردازي‌ايران‌ ۱,۹۲ M ۴,۶۰ B ۲,۴۴۰ ۲,۳۴۱ ۲,۳۴۶
ايران‌ارقام‌ ۷۷۸,۴۴۵ ۲,۶۰ B ۳,۴۴۸ ۳,۲۹۰ ۳,۳۰۸
صنايع‌ آذرآب‌ ۲,۷۹ M ۱,۵۱ B ۵,۵۳۹ ۵,۳۳۰ ۵,۳۲۸
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ ۵,۰۰ M ۸,۴۰ B ۱,۶۸۰ ۱,۶۸۰ ۱,۶۸۰
ح . پارس‌ دارو ۱,۳۰ M ۱,۶۹ B ۱۳,۰۲۰ ۱۳,۰۲۰ ۱۳,۰۰۰
گروه دارويي سبحان ۳۰۵,۴۱۶ ۲,۴۰ B ۸,۲۳۹ ۷,۴۵۵ ۷,۸۴۷
مهندسي‌نصيرماشين‌ ۲,۱۳ M ۹,۶۰ B ۴,۶۵۹ ۴,۲۵۰ ۴,۴۳۸
شيشه‌ همدان‌ ۱,۷۵ M ۱,۵۷ B ۹,۲۳۰ ۸,۸۰۰ ۸,۸۷۷
ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌ ۴۶۷,۲۳۵ ۱,۵۰ B ۳,۱۷۰ ۳,۰۵۰ ۳,۰۹۵
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۲,۶۶ M ۶,۶۰ B ۲,۵۰۱ ۲,۴۵۵ ۲,۴۳۸
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۴۰,۲۰۳ ۲,۱۳ B ۵,۳۹۷ ۵,۱۵۰ ۵,۱۴۵
سخت‌ آژند ۹,۵۰ M ۴,۸۱ B ۵,۰۶۴ ۵,۰۶۴ ۵,۰۶۴
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ ۲,۶۳ M ۶,۰۰ B ۲,۳۲۰ ۲,۲۱۰ ۲,۲۳۶
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ ۱,۰۰ M ۱,۳۷ B ۱,۳۸۰ ۱,۳۴۴ ۱,۳۴۱
كربن‌ ايران‌ ۱,۳۳ M ۴,۶۰ B ۳,۵۳۰ ۳,۴۰۰ ۳,۳۹۸
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۲,۰۰ M ۴,۷۴ B ۲,۳۶۹ ۲,۳۶۹ ۲,۳۶۹
بانك‌پارسيان‌ ۱,۲۳ M ۲,۰۴ B ۱,۶۹۹ ۱,۵۹۵ ۱,۶۳۰
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌ ۲۳,۴۰۲ ۱,۵۸ B ۶,۷۶۷ ۶,۶۸۹ ۶,۴۴۵
سيمان‌ ايلام‌ ۳۷۳ ۲,۰۰ M ۵,۳۲۶ ۵,۳۲۶ ۵,۶۰۶
آلومراد ۲۷۸,۲۰۳ ۶,۲۳ B ۲,۳۲۲ ۲,۲۰۰ ۲,۲۱۳
بانك خاورميانه ۱,۴۴ M ۴,۷۰ B ۳,۳۰۰ ۳,۱۵۰ ۳,۲۱۶
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ ۵۰۰ ۴,۹۰ M ۹,۸۰۰ ۹,۸۰۰ ۱۰,۲۴۶
گروه دارويي سبحان ۳,۰۰ M ۲,۱۰ B ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۶,۷۹۹
مخابرات ايران ۶,۲۸ M ۱,۷۷ B ۲,۸۷۹ ۲,۷۸۰ ۲,۷۹۷
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ ۲,۴۹ M ۳,۲۷ B ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۰
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ ۴۵۲,۸۴۰ ۹,۹۷ B ۲,۲۵۰ ۲,۰۸۲ ۲,۱۷۷
بيمه دانا ۱,۵۲ M ۲,۲۰ B ۱,۵۰۰ ۱,۴۳۳ ۱,۴۵۲
بيمه آسيا ۸۰۵,۲۳۲ ۱,۱۰ B ۱,۳۶۲ ۱,۳۱۳ ۱,۳۱۹
پالايش نفت تبريز ۲,۲۵ M ۱,۴۰ B ۶,۴۰۰ ۵,۹۵۰ ۶,۱۵۷
خوراك‌ دام‌ پارس‌ ۱۰ ۹۰,۲۹۰ ۹,۰۲۹ ۹,۰۲۹ ۹,۵۰۴
بيمه البرز ۳,۷۲ M ۴,۴۰ B ۱,۱۸۶ ۱,۱۶۳ ۱,۱۶۴
ايران‌ياساتايرورابر ۳۵۵,۷۱۱ ۶,۲۵ B ۱,۸۲۶ ۱,۷۰۰ ۱,۷۴۵
نفت‌ بهران‌ ۲,۶۷ M ۲,۱۹ B ۸,۲۱۳ ۸,۲۱۳ ۸,۲۱۳
گلوكوزان‌ ۴,۳۳۸ ۱,۴۳ B ۳۳,۰۵۱ ۳۳,۰۵۱ ۳۱,۴۷۸
كاشي‌ پارس‌ ۱۹۶ ۱,۱۰ M ۵,۸۴۲ ۵,۸۴۲ ۶,۱۴۹
صنعتي‌ آما ۵۲,۸۴۳ ۱,۷۱ B ۳,۳۱۰ ۳,۲۰۰ ۳,۱۷۲
سرمايه گذاري پرديس ۶۱۸,۲۷۹ ۵,۶۹ B ۹۲۵ ۹۱۶ ۹۱۶
سازه‌ پويش‌ ۵,۱۸۸ ۱,۱۷ B ۲۲,۵۷۶ ۲۲,۵۷۶ ۲۱,۵۰۱
سيمان فارس نو ۳,۰۰۰ ۱,۴۹ M ۴,۹۷۸ ۴,۹۷۸ ۵,۲۴۰
بانك صادرات ايران ۸,۰۸ M ۸,۸۲ B ۱,۱۱۰ ۱,۰۷۸ ۱,۰۸۴
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ ۳۹,۸۵۳ ۱,۲۲ B ۳,۱۳۰ ۲,۹۸۰ ۳,۰۰۰
سيمان‌سپاهان‌ ۱,۶۳ M ۱,۹۰ B ۱,۱۹۰ ۱,۱۴۳ ۱,۱۶۳
سخت‌ آژند ۱,۲۰ M ۷,۱۰ B ۵,۹۹۷ ۵,۶۱۵ ۵,۹۱۰
رادياتور ايران‌ ۳۰۵,۱۸۰ ۱,۰۰ B ۳,۴۸۵ ۳,۳۵۶ ۳,۴۱۲
بيسكويت‌ گرجي‌ ۶۸۱ ۲,۶۰ M ۳,۸۲۰ ۳,۸۲۰ ۴,۰۱۵
بانك تجارت ۷,۶۶ M ۹,۰۵ B ۱,۱۹۸ ۱,۱۵۹ ۱,۱۷۵
دشت‌ مرغاب‌ ۴,۶۶۸ ۴,۰۷ M ۹,۰۰۰ ۸,۴۴۲ ۸,۸۸۶
سيمان‌اصفهان‌ ۱,۱۲۵ ۱,۴۹ M ۱۳,۲۴۵ ۱۳,۲۴۵ ۱۳,۹۴۲
داروسازي‌ سينا ۱,۰۰ M ۲,۵۴ B ۲۵,۳۵۰ ۲۵,۳۵۰ ۲۵,۳۴۳
كمباين‌ سازي‌ ايران‌ ۱,۵۷ M ۱,۵۳ B ۹۹۷ ۹۳۲ ۹۶۸
سيمان‌مازندران‌ ۴,۰۰۰ ۵,۵۰ M ۱۳,۷۴۳ ۱۳,۷۴۳ ۱۴,۴۶۶
بانك انصار ۱,۸۷ M ۵,۱۵ B ۲,۷۹۹ ۲,۶۹۲ ۲,۷۴۵
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ ۳,۱۱ M ۶,۵۰ B ۲,۱۰۶ ۲,۰۴۵ ۲,۰۷۰
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ ۴,۸۷ M ۸,۹۰ B ۱,۸۶۰ ۱,۸۰۰ ۱,۸۲۱
البرزدارو ۳۱,۴۹۵ ۴,۷۴ B ۱۵,۴۵۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۴,۷۸۶
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ ۱,۷۱ M ۱,۸۰ B ۱,۰۵۰ ۱,۰۲۲ ۱,۰۲۸
ح .گروه دارويي سبحان ۱۷۱,۹۳۶ ۱,۱۰ B ۶,۳۰۰ ۶,۰۰۰ ۶,۱۶۹
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ ۶,۳۵ M ۴,۲۷ B ۶,۹۰۱ ۶,۴۱۱ ۶,۶۹۸
پتروشيمي جم ۹,۵۹ M ۹,۱۵ B ۹,۵۴۲ ۹,۵۴۲ ۹,۵۴۲
افست‌ ۷۶۶,۶۱۹ ۳,۱۰ B ۴,۰۱۵ ۳,۹۸۰ ۳,۹۹۰
ليزينگ‌خودروغدير ۶,۳۷ M ۱,۵۳ B ۲,۴۸۹ ۲,۳۱۲ ۲,۳۹۶
پتروشيمي‌شيراز ۵۳۶,۹۱۳ ۱,۶۰ B ۳,۰۶۲ ۲,۸۸۳ ۲,۹۹۸
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ ۲۸,۹۸۶ ۳,۵۴ B ۱۲,۵۹۹ ۱۱,۸۰۰ ۱۲,۱۱۵
سيمان‌اروميه‌ ۶۸۶ ۲,۵۰ M ۳,۶۲۷ ۳,۶۲۷ ۳,۸۱۷
داروسازي‌ اكسير ۸۰۴,۲۸۳ ۱,۹۲ B ۲۴,۶۰۰ ۲۳,۰۷۱ ۲۳,۸۷۸
بانك‌اقتصادنوين‌ ۹۴۶,۷۹۲ ۲,۳۰ B ۲,۴۳۸ ۲,۳۴۳ ۲,۳۹۹
كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌ ۶۵۰ ۱,۹۰ M ۲,۹۶۴ ۲,۹۶۴ ۳,۱۱۹
نساجي‌ بروجرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۹۸۶
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ ۳۱۸,۴۸۴ ۱,۵۰ B ۴,۹۵۰ ۴,۶۷۱ ۴,۷۸۲
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ ۲,۱۵۳ ۶,۳۰ M ۲,۹۲۶ ۲,۹۲۶ ۳,۰۸۰
توليدي‌مهرام‌ ۱۰,۵۶۵ ۱,۱۳ B ۱۱,۱۹۷ ۱۰,۵۵۰ ۱۰,۶۶۴
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ ۲,۷۴ M ۶,۶۰ B ۲,۳۹۷ ۲,۳۹۱ ۲,۳۹۱
سيمان‌خاش‌ ۵۱۹ ۴,۷۰ M ۹,۱۱۹ ۹,۱۱۹ ۹,۵۹۸
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ ۷,۶۳ M ۱,۸۶ B ۲,۴۸۸ ۲,۳۷۰ ۲,۴۲۹
سيمان‌ كرمان‌ ۱۹۹,۴۴۰ ۶,۲۳ B ۳,۱۹۸ ۳,۰۹۰ ۳,۱۲۲
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۴,۲۲ M ۵,۵۰ B ۱,۳۲۷ ۱,۲۸۰ ۱,۳۰۵
ايران‌دارو ۱۱۶,۰۱۸ ۵,۹۳ B ۵,۱۸۵ ۵,۰۰۶ ۵,۱۰۹
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق ۵,۵۷ M ۹,۸۰ B ۱,۸۰۵ ۱,۷۱۰ ۱,۷۵۸
سرمايه گذاري اعتبار ايران ۹۳۷,۱۷۳ ۱,۷۰ B ۱,۸۴۰ ۱,۷۵۰ ۱,۷۹۸
پمپ‌ سازي‌ ايران‌ ۱,۰۰۰ ۲,۶۰ M ۲,۵۹۲ ۲,۵۹۲ ۲,۴۶۹
گلوكوزان‌ ۲,۹۰ M ۸,۸۸ B ۳۰,۶۳۲ ۳۰,۶۳۲ ۳۰,۶۳۲
داروسازي‌ روزدارو ۵,۲۵ M ۲,۶۷ B ۵,۳۴۰ ۵,۰۸۶ ۵,۰۸۶
نفت سپاهان ۸,۵۰ M ۶,۲۸ B ۷,۳۸۶ ۷,۳۸۶ ۷,۳۸۶
سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان ۲۵۵,۷۴۲ ۲,۸۰ B ۱,۱۰۷ ۱,۰۶۷ ۱,۱۰۵
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ ۲,۶۰ M ۶,۶۳ B ۲,۵۵۰ ۲,۵۵۰ ۲,۵۵۸
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ ۲,۲۵ M ۸,۴۰ B ۳,۸۹۷ ۳,۶۵۰ ۳,۷۴۶
دارويي‌ رازك‌ ۱۶,۸۸۷ ۵,۷۰ B ۳۴,۰۴۰ ۳۳,۴۲۲ ۳۳,۷۵۷
حمل و نقل بين المللي خليج فارس ۱,۱۰ M ۳,۴۰ B ۳,۱۲۰ ۳,۰۳۰ ۳,۰۶۰
داروسازي‌ اسوه‌ ۲۴,۰۴۱ ۴,۴۱ B ۱۸,۶۷۰ ۱۸,۲۳۰ ۱۸,۳۶۷
چرخشگر ۲,۶۱ M ۱,۰۳ B ۴,۱۰۱ ۳,۸۳۰ ۳,۹۵۸
جام‌دارو ۱۱۵ ۱,۵۰ M ۱۳,۳۰۴ ۱۳,۳۰۴ ۱۲,۶۷۱
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ ۶,۲۷ M ۳,۰۰ B ۴,۷۸۲ ۴,۷۸۲ ۴,۷۸۲
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان ۲,۲۲ M ۲,۹۰ B ۱,۳۴۰ ۱,۳۰۶ ۱,۳۲۱
فولاد مباركه اصفهان ۷,۵۰ M ۱,۰۳ B ۱,۳۷۴ ۱,۳۷۴ ۱,۳۷۴
لاميران‌ ۲,۴۲۳ ۸,۱۰ M ۳,۴۹۸ ۳,۳۱۵ ۳,۳۸۷
صنعتي‌ بهشهر ۳۲۸,۹۰۷ ۲,۹۰ B ۹,۰۰۰ ۸,۸۰۰ ۸,۹۴۷
تهران‌ شيمي‌ ۱,۹۵۵ ۶,۸۴ M ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۱
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ۴,۹۹ M ۵,۹۱ B ۱,۱۸۴ ۱,۱۸۴ ۱,۱۸۵
توليدمحورخودرو ۱,۳۵۰ ۲,۰۰ M ۱,۴۹۹ ۱,۴۹۹ ۱,۴۲۸
ح . ايران‌ خودرو ۱,۹۶ B ۴,۳۱ B ۲,۲۳۱ ۲,۱۵۰ ۲,۲۱۶
ح . قندنقش‌جهان‌ ۱۲۱,۹۷۱ ۶,۴۶ B ۵,۳۰۰ ۵,۳۰۰ ۵,۳۰۰
سيمان‌ قائن‌ ۹۸ ۱,۴۰ M ۱۴,۲۴۹ ۱۴,۲۴۹ ۱۴,۹۹۸
داروسازي‌ فارابي‌ ۷۰۰ ۹,۷۰ M ۱۳,۸۴۹ ۱۳,۸۴۹ ۱۴,۵۷۷
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ ۲,۷۰ M ۲,۴۸ B ۹,۲۰۰ ۹,۲۰۰ ۹,۱۵۴
سيمان‌ بجنورد ۲,۸۱۸ ۸,۷۰ M ۳,۱۶۵ ۳,۰۱۰ ۳,۱۶۸
پتروشيمي پرديس ۳,۰۰ M ۲,۹۱ B ۹,۷۰۰ ۹,۷۰۰ ۹,۶۴۸
بانك‌ كارآفرين‌ ۹۵,۰۳۶ ۲,۶۲ B ۲,۸۰۰ ۲,۷۲۵ ۲,۷۹۱
سيمان‌ بهبهان‌ ۱۱,۲۶۰ ۱,۴۷ B ۱۳,۲۵۰ ۱۲,۷۰۱ ۱۳,۰۹۶
آبسال‌ ۷۶۴,۸۳۶ ۱,۷۰ B ۲,۳۴۴ ۲,۲۳۰ ۲,۲۸۲
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ ۲,۵۴ M ۵,۶۰ B ۲,۲۷۷ ۲,۱۳۰ ۲,۱۹۳
فولاد اميركبيركاشان ۱,۸۴۱ ۱,۴۱ M ۷,۶۳۴ ۷,۶۳۴ ۸,۰۳۵
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد ۴,۷۹ M ۷,۲۰ B ۱,۵۶۰ ۱,۴۷۴ ۱,۵۱۴
بيمه پارسيان ۳,۲۳ M ۸,۸۰ B ۲,۷۵۰ ۲,۶۷۵ ۲,۷۱۸
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا ۴۰,۷۹۸ ۱,۴۰ B ۳,۵۹۹ ۳,۳۱۲ ۳,۴۴۶
معدني‌ دماوند ۱,۲۵۰ ۱,۰۰ M ۸,۰۱۲ ۸,۰۱۲ ۸,۴۳۳
داروپخش‌ (هلدينگ‌ ۱,۶۰ M ۳,۰۰ B ۱۸,۷۴۵ ۱۸,۷۴۵ ۱۸,۴۶۸
لنت‌ ترمزايران‌ ۲۳,۴۷۱ ۷,۴۹ M ۳,۳۰۰ ۳,۰۶۶ ۳,۲۱۸
كاشي‌ الوند ۹,۰۰۰ ۱,۳۷ M ۱,۵۲۵ ۱,۵۱۹ ۱,۵۹۳
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ۲,۰۷ B ۵,۱۷ B ۲,۴۹۰ ۲,۴۹۰ ۲,۵۱۷
پتروشيمي‌ خارك‌ ۱۶۳,۰۲۸ ۱,۹۰ B ۱۱,۸۹۸ ۱۱,۴۰۰ ۱۱,۷۰۳
پتروشيمي مبين ۱,۰۶ M ۴,۱۶ B ۳,۹۶۰ ۳,۸۱۷ ۳,۸۹۵
صنايع‌ آذرآب‌ ۵,۰۰ M ۱,۹۵ B ۳,۹۰۰ ۳,۹۰۰ ۳,۹۰۴
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ ۳۷,۴۲۴ ۷,۸۶ M ۲,۱۸۹ ۲,۰۲۰ ۲,۱۱۹
قندنقش‌جهان‌ ۲,۱۴۲ ۱,۴۱ M ۶,۵۸۴ ۶,۵۷۱ ۶,۹۱۶
نيروكلر ۲۰۰,۴۲۱ ۶,۱۷ B ۳,۱۲۱ ۳,۰۶۰ ۳,۰۸۴
نوردوقطعات‌ فولادي‌ ۵,۳۷۸ ۱,۸۷ M ۳,۴۷۶ ۳,۴۷۶ ۳,۶۵۸
پارس‌سويچ‌ ۳۴,۸۲۹ ۲,۳۲ B ۶,۷۵۰ ۶,۴۱۱ ۶,۷۰۷
توسعه‌شهري‌توس‌گستر ۲,۵۵ M ۵,۹۷ B ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰ ۲,۳۴۰
معدني‌ املاح‌ ايران‌ ۴,۴۰۹ ۵,۴۵ M ۱۲,۳۷۷ ۱۲,۳۵۲ ۱۲,۸۶۵
پتروشيمي شازند ۱,۹۶ M ۹,۳۰ B ۴,۸۰۰ ۴,۶۹۲ ۴,۷۷۲
سيمان‌هرمزگان‌ ۱۴,۶۷۱ ۶,۲۸ M ۴,۴۰۰ ۴,۲۶۸ ۴,۴۱۷
سالمين‌ ۱۵,۰۴۰ ۲,۹۰ M ۱,۹۳۱ ۱,۹۱۶ ۲,۰۱۶
تراكتورسازي‌ايران‌ ۱,۷۶ M ۳,۷۰ B ۲,۱۵۱ ۲,۰۸۰ ۲,۱۱۲
فنرسازي‌خاور ۱۲۹,۵۴۶ ۳,۷۰ B ۲,۹۴۷ ۲,۷۳۷ ۲,۸۷۲
خدمات‌انفورماتيك‌ ۱۵۵,۹۴۳ ۳,۰۰ B ۱۹,۱۰۰ ۱۸,۸۵۰ ۱۹,۲۰۰
قند شيرين‌ خراسان‌ ۲,۵۳۱ ۳,۲۱ M ۱۲,۷۰۰ ۱۲,۶۶۵ ۱۳,۳۳۱
داروسازي‌ ابوريحان‌ ۴,۹۷۲ ۶,۴۷ M ۱۳,۸۲۹ ۱۲,۹۰۱ ۱۳,۵۸۰
نيروترانس‌ ۴۵,۸۱۱ ۲,۰۱ B ۴,۴۴۹ ۴,۳۴۳ ۴,۴۵۰
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ ۱۷۳,۰۹۰ ۲,۲۸ B ۱,۳۵۰ ۱,۳۱۱ ۱,۳۳۹
زامياد ۷,۰۵ M ۱,۵۸ B ۲,۳۹۰ ۲,۲۳۰ ۲,۳۴۷
نفت‌ پارس‌ ۱۹۷,۸۱۴ ۱,۳۰ B ۶,۹۰۰ ۶,۵۹۱ ۶,۷۵۰
گسترش نفت و گاز پارسيان ۷,۲۴ M ۱,۸۹ B ۲,۶۲۰ ۲,۶۲۰ ۲,۶۳۹
سرمايه گذاري دارويي تامين ۱,۳۰ M ۸,۶۴ B ۶,۶۵۰ ۶,۶۵۰ ۶,۷۲۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ۵,۷۵ M ۳,۳۷ B ۵,۹۲۰ ۵,۷۰۹ ۵,۸۸۲
پاكسان‌ ۳۹۱,۲۱۴ ۱,۵۰ B ۳,۷۹۹ ۳,۶۶۲ ۳,۷۶۱
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ ۱۱,۷۸۴ ۲,۱۲ B ۱۸,۱۱۰ ۱۷,۹۰۰ ۱۸,۴۱۶
بانك خاورميانه ۳,۴۰ M ۱,۰۹ B ۳,۲۰۳ ۳,۲۰۳ ۳,۲۰۳
صنايع پتروشيمي كرمانشاه ۵۰۱,۱۹۶ ۱,۹۰ B ۳,۹۴۶ ۳,۷۸۰ ۳,۹۲۲
داروسازي‌زهراوي‌ ۱۴,۱۶۱ ۳,۵۰ B ۲۵,۴۸۰ ۲۴,۴۶۰ ۲۵,۷۴۷
ح . ايران‌ خودرو ۱,۲۳ M ۱,۰۵ B ۸۵۵ ۸۵۵ ۸۵۵
صنايع پتروشيمي خليج فارس ۳,۷۱ M ۲,۱۶ B ۵,۸۴۹ ۵,۷۰۴ ۵,۸۵۲
تجارت الكترونيك پارسيان ۴,۵۰ M ۲,۲۶ B ۵,۰۲۰ ۵,۰۲۰ ۵,۰۹۹
كوير تاير ۷۴,۴۳۲ ۲,۵۱ B ۳,۴۱۰ ۳,۳۰۰ ۳,۴۶۲
توسعه‌شهري‌توس‌گستر ۳۷,۴۵۰ ۷,۸۱ M ۲,۰۸۵ ۲,۰۸۵ ۲,۱۹۴
پتروشيمي‌فارابي‌ ۴۷,۴۱۲ ۲,۳۳ B ۵,۰۰۰ ۴,۹۰۰ ۴,۹۹۵
گلتاش‌ ۱۴۵,۲۷۷ ۱,۵۰ B ۱۰,۴۴۰ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۴۰۱
سيمان‌فارس‌ ۲۴۰ ۲,۰۰ M ۸,۳۴۹ ۸,۳۴۹ ۸,۷۸۸
كارخانجات‌داروپخش‌ ۲۹,۹۴۵ ۲,۱۹ B ۷,۳۴۹ ۷,۳۲۴ ۷,۷۰۹
سيمان‌ صوفيان‌ ۳۷,۳۹۶ ۸,۷۶ M ۲,۴۴۰ ۲,۳۳۱ ۲,۴۵۳
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ ۱,۵۲ M ۲,۵۰ B ۱,۷۲۸ ۱,۶۳۰ ۱,۶۷۵
داروسازي‌ امين‌ ۲۱۸,۰۰۲ ۵,۵۸ B ۲,۶۰۰ ۲,۵۲۳ ۲,۵۸۴
سيمان آرتا اردبيل ۱۱,۵۶۸ ۱,۹۴ B ۱۶,۸۳۳ ۱۶,۸۳۳ ۱۷,۷۱۸
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ ۱,۲۵ M ۱,۸۰ B ۱,۴۵۳ ۱,۴۱۰ ۱,۴۵۰
ليزينگ رايان‌ سايپا ۱,۷۲ M ۵,۱۸ B ۳,۰۶۶ ۲,۹۶۵ ۳,۰۴۴
بانك سينا ۱,۰۹ M ۱,۸۱ B ۱,۶۹۰ ۱,۶۱۲ ۱,۶۶۷
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۶۰۳,۵۱۰ ۱,۷۰ B ۲,۸۰۰ ۲,۶۵۵ ۲,۷۶۸
مخابرات ايران ۵,۰۰ M ۱,۴۱ B ۲,۸۲۰ ۲,۸۲۰ ۲,۸۶۷
سرمايه‌گذاري‌نيرو ۱,۲۷ M ۱,۷۰ B ۱,۴۲۳ ۱,۳۱۰ ۱,۳۷۶
كارخانجات‌داروپخش‌ ۲,۸۰ M ۱,۵۰ B ۵,۳۴۰ ۵,۳۴۰ ۵,۳۹۵
نفت‌ بهران‌ ۵۸۷,۱۵۰ ۶,۲۰ B ۱۰,۷۴۶ ۱۰,۳۰۰ ۱۰,۶۲۲
پتروشيمي جم ۴۱۳,۶۳۴ ۳,۹۰ B ۹,۴۰۰ ۹,۲۸۰ ۹,۵۵۰
سيمان كردستان ۴۰۷,۵۰۰ ۵,۲۱ B ۱,۲۹۰ ۱,۲۵۰ ۱,۲۹۳
كارتن‌ ايران‌ ۱۵۹,۹۳۲ ۳,۹۲ B ۲,۵۰۰ ۲,۴۱۵ ۲,۴۸۳
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ ۶۴,۱۵۸ ۷,۲۹ B ۱۱,۶۹۰ ۱۱,۲۵۰ ۱۱,۴۹۶
بهنوش‌ ايران‌ ۸۲,۱۵۹ ۵,۲۳ B ۶,۷۵۹ ۶,۱۳۰ ۶,۴۵۲
پست بانك ايران ۱,۷۰ M ۳,۰۸ B ۱,۸۱۰ ۱,۸۱۰ ۱,۸۵۰
كاشي‌ سعدي‌ ۴۶,۲۵۳ ۱,۰۱ B ۲,۱۹۳ ۲,۱۹۳ ۲,۳۰۸
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان ۸۱۸,۴۷۹ ۹,۴۲ B ۱,۱۷۰ ۱,۱۴۰ ۱,۱۷۷
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ ۵۷,۸۵۵ ۳,۰۵ B ۵,۵۰۰ ۵,۲۴۲ ۵,۳۸۶
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين ۹۷۹,۲۶۵ ۶,۴۰ B ۶,۵۰۰ ۶,۴۳۰ ۶,۵۷۹
سامان‌ گستراصفهان‌ ۳۷۸,۲۳۱ ۶,۶۸ B ۱,۸۰۰ ۱,۷۰۳ ۱,۷۹۰
توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌ ۷۳۷,۱۸۷ ۱,۶۰ B ۲,۱۵۰ ۲,۰۶۰ ۲,۱۳۸
پتروشيمي پرديس ۶۸۹,۰۹۳ ۶,۴۰ B ۹,۴۹۰ ۹,۲۸۰ ۹,۵۴۹
پارس‌ سرام‌ ۶۹,۰۷۸ ۱,۴۸ B ۲,۱۸۱ ۲,۱۵۰ ۲,۲۶۳
سيمان‌ تهران‌ ۱,۵۱ M ۳,۱۰ B ۲,۱۰۰ ۱,۹۹۶ ۲,۰۷۶
بانك تجارت ۲,۵۰ M ۲,۸۹ B ۱,۱۵۵ ۱,۱۵۵ ۱,۱۷۵
تجارت الكترونيك پارسيان ۲,۰۵ M ۱,۰۱ B ۵,۰۲۶ ۴,۸۵۶ ۵,۰۲۶
درخشان‌ تهران‌ ۹۰,۴۲۵ ۱,۶۵ B ۱,۸۳۲ ۱,۸۳۲ ۱,۹۲۸
پالايش نفت اصفهان ۳,۹۹ M ۱,۳۱ B ۳,۳۷۰ ۳,۲۲۰ ۳,۳۳۹
سيمان‌ كارون‌ ۳۰۶,۲۰۴ ۹,۱۹ B ۳,۰۱۹ ۲,۹۸۰ ۳,۰۵۸
سيمان‌هگمتان‌ ۱۵۷,۹۸۴ ۳,۵۰ B ۲,۲۴۰ ۲,۲۰۰ ۲,۲۷۶
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند ۲۳۶,۷۵۰ ۶,۳۱ B ۲,۷۸۸ ۲,۶۱۰ ۲,۷۱۷
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ ۵,۸۲ M ۳,۷۳ B ۶,۷۰۰ ۶,۲۱۱ ۶,۵۳۵
سيمان‌ دورود ۱۴۵,۵۲۱ ۱,۷۹ B ۱,۲۳۵ ۱,۲۳۵ ۱,۲۹۹
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ ۶,۰۰ M ۱,۶۵ B ۲,۷۴۸ ۲,۷۴۸ ۲,۸۹۲
كابل‌ البرز ۱۵۵,۴۲۶ ۴,۰۷ B ۲,۷۰۰ ۲,۶۰۲ ۲,۶۸۳
بيمه ملت ۱,۰۵ M ۱,۳۸ B ۱,۳۰۳ ۱,۳۰۳ ۱,۳۰۳
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ ۱,۲۵ M ۷,۴۰ B ۶,۰۲۰ ۵,۸۰۰ ۶,۰۱۴
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ ۸۶,۸۳۹ ۴,۴۱ B ۵,۱۸۶ ۵,۰۰۱ ۵,۱۸۹
پارس‌ خزر ۷۴۳,۹۶۰ ۸,۲۰ B ۱۱,۴۵۰ ۱۰,۶۵۱ ۱۱,۲۱۰
صنايع‌شيميايي‌ايران‌ ۱,۴۹ M ۶,۲۰ B ۴,۲۹۹ ۴,۰۹۰ ۴,۲۶۲
قند ثابت‌ خراسان‌ ۵,۰۵ M ۶,۲۰ B ۱,۲۵۵ ۱,۲۲۰ ۱,۲۶۲
پارس‌ دارو ۴۳,۱۷۳ ۷,۰۷ B ۱۶,۶۵۰ ۱۶,۲۶۵ ۱۷,۱۱۹
نفت سپاهان ۲۴۸,۱۸۲ ۲,۱۰ B ۸,۷۲۹ ۸,۴۸۷ ۸,۹۳۳
ح . سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ ۶,۴۵ M ۸,۷۵ B ۱,۳۵۶ ۱,۳۵۶ ۱,۳۶۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ۳,۰۴ M ۳,۱۰ B ۱,۰۵۷ ۱,۰۰۰ ۱,۰۳۳
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر ۳۶۸,۸۸۴ ۱,۵۰ B ۴,۱۵۰ ۴,۱۰۲ ۴,۲۲۸
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ ۵,۶۰ M ۱,۵۳ B ۲,۸۰۰ ۲,۶۷۱ ۲,۸۱۰
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ ۵,۴۰ M ۸,۲۰ B ۱,۵۲۰ ۱,۵۲۰ ۱,۵۴۸
گروه‌بهمن‌ ۲,۴۸ M ۷,۰۳ B ۲,۸۹۰ ۲,۷۷۱ ۲,۸۹۶
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ ۱۲۹,۱۳۳ ۳,۶۰ B ۲۹,۴۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۲۸,۶۹۲
داروسازي‌ كوثر ۷۳۲,۶۲۷ ۱,۳۰ B ۱,۸۰۰ ۱,۷۱۰ ۱,۷۹۱
سيمان‌ سفيد ني‌ريز ۶۲۱ ۱,۰۲ M ۱۶,۵۰۱ ۱۶,۵۰۱ ۱۷,۳۶۹
فولاد خراسان ۱,۴۹ M ۵,۹۰ B ۴,۱۹۹ ۳,۹۱۹ ۴,۱۲۵
صنايع پتروشيمي خليج فارس ۶,۰۰ M ۳,۴۲ B ۵,۷۰۰ ۵,۷۰۰ ۵,۸۵۲
سيمان‌ خزر ۱۱۱,۵۰۰ ۲,۲۰ B ۱,۹۸۰ ۱,۹۷۴ ۲,۰۷۷
ح . كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو ۳,۵۲ M ۱,۵۳ B ۴,۵۰۰ ۴,۳۰۰ ۴,۵۰۳
ح . نيروترانس‌ ۱۱۷,۴۵۱ ۳,۰۸ B ۲,۹۹۸ ۲,۵۱۱ ۲,۷۹۰
سيمان‌ داراب‌ ۱,۲۴ M ۱,۵۰ B ۱,۱۸۲ ۱,۱۶۵ ۱,۲۰۵
سيمان‌شاهرود ۱۵۹,۸۸۶ ۲,۹۲ B ۱,۹۱۶ ۱,۸۲۲ ۱,۹۱۷
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ ۸,۰۱ M ۱,۴۲ B ۱,۸۴۵ ۱,۷۵۵ ۱,۸۲۸
ايركا پارت صنعت ۴۸۴,۸۲۶ ۱,۲۰ B ۲,۶۵۸ ۲,۵۳۰ ۲,۶۶۳
سيمان‌ شمال‌ ۸۸۲,۸۴۲ ۱,۴۰ B ۱,۶۸۵ ۱,۶۱۳ ۱,۶۹۰
ح . سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ ۱,۳۸ M ۳,۳۰ B ۲۴۰ ۲۳۰ ۲۵۰
قند لرستان‌ ۶۸۷,۰۳۳ ۲,۲۰ B ۳,۲۶۰ ۳,۱۸۴ ۳,۳۱۱
سيمان‌غرب‌ ۵۶۱,۲۵۹ ۱,۴۰ B ۲,۵۴۴ ۲,۴۴۷ ۲,۵۷۳
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ ۲,۴۱ M ۵,۹۰ B ۲,۵۵۰ ۲,۴۰۰ ۲,۵۲۶
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ ۵,۰۰ M ۶,۵۰ B ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۶۱
لعابيران‌ ۸۴۷,۶۸۴ ۲,۰۰ B ۲,۴۶۰ ۲,۳۴۴ ۲,۴۶۷
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر ۶,۰۰ M ۹,۱۰ B ۱,۵۱۰ ۱,۵۱۰ ۱,۵۸۲
ح . صنايع‌ لاستيكي‌ سهند ۶۰۴,۱۱۰ ۱,۰۰ B ۱,۸۴۰ ۱,۶۵۵ ۱,۷۹۱
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ ۵۹۶,۱۶۰ ۵,۸۰ B ۱۰,۰۱۰ ۹,۵۹۰ ۱۰,۰۴۷
ح . مس‌ شهيدباهنر ۶,۰۶ M ۲,۱۵ B ۴۲۷ ۳۵۱ ۳۸۹
ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ ۷۲۷,۷۵۰ ۱,۴۰ B ۲,۰۰۰ ۱,۹۰۸ ۲,۰۰۸
قند مرودشت‌ ۲۳۲,۳۶۹ ۷,۱۲ B ۳,۳۰۰ ۳,۰۳۱ ۳,۱۹۰
پالايش نفت اصفهان ۶,۸۳ B ۹,۲۶ B ۱,۳۵۵ ۱,۳۵۵ ۳,۲۷۹
گروه‌ صنعتي‌ بارز ۶۱۵,۴۴۸ ۲,۲۰ B ۳,۶۹۹ ۳,۵۵۳ ۳,۷۳۹
گروه‌بهمن‌ ۱,۲۸ M ۳,۰۷ B ۲,۴۰۰ ۲,۴۰۰ ۲,۵۲۰
كارخانجات‌ قند قزوين‌ ۲۵۲,۳۲۹ ۷,۹۱ B ۳,۲۷۰ ۳,۱۱۱ ۳,۲۷۴
قنداصفهان‌ ۶۰۰,۸۴۱ ۳,۲۰ B ۵,۶۵۰ ۵,۳۳۹ ۵,۶۲۰
قند نيشابور ۲,۷۲ M ۳,۹۰ B ۱,۵۱۶ ۱,۴۳۰ ۱,۵۰۵
شكرشاهرود ۳,۸۹ M ۷,۶۰ B ۲,۰۰۰ ۱,۹۴۴ ۲,۰۴۶
ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ ۱,۲۸ M ۱,۴۰ B ۱,۱۵۹ ۱,۰۳۰ ۱,۱۴۴
پتروشيمي فجر ۱,۰۰ M ۱,۴۵ B ۱۴,۵۸۸ ۱۴,۵۸۸ ۱۵,۳۵۵
صنايع‌شيميايي‌سينا ۶۶,۵۳۳ ۱,۰۰ B ۱۶,۶۹۹ ۱۵,۲۱۱ ۱۶,۰۱۱
كاشي‌ نيلو ۶۳۲,۵۰۲ ۱,۲۰ B ۱,۸۶۹ ۱,۸۶۱ ۱,۹۵۸
پتروشيمي‌ خارك‌ ۱,۹۹ M ۲,۲۶ B ۱۱,۴۰۰ ۱۱,۴۰۰ ۱۱,۸۵۳
قندهكمتان‌ ۲۹۹,۶۶۳ ۸,۱۴ B ۲,۷۷۳ ۲,۷۱۰ ۲,۸۵۲
شهد ۴۴۲,۱۷۴ ۱,۸۰ B ۴,۲۰۰ ۳,۹۵۷ ۴,۱۶۵
فروسيليس‌ ايران‌ ۳۶۷,۳۳۱ ۷,۳۶ B ۲,۰۴۹ ۲,۰۰۴ ۲,۱۰۹
پتروشيمي مبين ۱,۰۰ M ۳,۷۰ B ۳,۷۰۱ ۳,۷۰۱ ۳,۸۹۵
ح. گسترش نفت و گاز پارسيان ۱,۵۱ M ۲,۳۳ B ۱,۶۲۰ ۱,۴۹۹ ۱,۶۱۶
ح .صنايع سيمان دشتستان ۷۲۹,۲۸۲ ۵,۸۴ B ۸۵۰ ۸۰۰ ۱,۱۵۰
تجارت الكترونيك پارسيان ۹,۸۱ B ۱,۰۹ B ۱,۱۱۶ ۱,۱۱۶ ۲,۷۰۹
بانك ملت ۷,۸۱ B ۱,۷۶ B ۲,۲۵۱ ۲,۲۵۱ ۲,۴۰۰
ح . ايران‌ياساتايرورابر ۱۱۳,۰۰۳ ۸,۵۸ M ۷۶۱ ۷۵۹ ۸۴۳
بانك تجارت ۱,۰۹ B ۱,۳۱ B ۱,۲۰۳ ۱,۲۰۳ ۱,۲۹۴
ح . قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ ۱,۹۲ M ۱,۳۲ B ۷۳۸ ۶۷۱ ۷۴۵
بانك صادرات ايران ۲,۲۲ B ۲,۲۷ B ۱,۰۲۶ ۱,۰۲۶ ۱,۱۲۴
ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱,۵۶ B ۵,۹۸ B ۴۶۵ ۳۸۱ ۴۲۳
کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.