İMAM HUMEYNÎ(ra)’NİN BİYOGRAFİSİ

İran İslâm Cumhuriyeti lideri ve kurucusu, fakih ve arif İmam Humeynî, ۲۴ Eylül 1902’de Humeyn şehrinde doğdu. Haziran 1989 yılında Tahran’ın kalp hastanesinde vefat etti.

Asıl adı Ruhullah soyadı Mustafavî olan, ancak Musevî-yi Humeynî olarak tanınan İmam Humeynî’nin babası, zamanın ulemasından sayılan Seyyid Mustafa idi. Beş aylık iken babasını kaybetti. Dönemin hükümetine bağlı feodal güçler tarafından şehid edilerek öldürülen babasının akrabaları, katilin kısas edilmesi için “Darul Hükümeye” Tahran’a gelerek bu konuda ısrarları sonucu katil kısas edilmiştir.

Çocukluk dönemini Ayetullah Hansarî’nin (Zubdetu’t-Tesanif’in yazarı) torunlarından olan annesi Hacer hanım ve halası Sahibe hanımın yanında geçirmiş, fakat onbeş yaşında iken hem annesini hem de halasını kaybetmiştir.

Çocukluk yıllarından itibaren dinî medreselerde temel dersleri (Arap dili ve edebiyatı, mantık, fıkıh ve usul) almaya başlamış ve Mirza Mahmut İftiharu’l-Ulema, Hac Mirza Necefî-yi Humeynî, Ayetullah Şeyh Ali Muhammed Burucerdî, Ayetullah Muhammed Gulpayganî ve Ayetullah Abbas Erakî gibi bölgenin büyük ulema ve hocalarından dersler alarak 1919 yılında Erak İlmiye Medresesine girdi. Burada birçok dersleri okuduktan sonra Kum İlmiye medresesine geçerek felsefe ve ahlak derslerini, Ayetullah Muhammed Şahabadî ve Seyyid Ebu’l-Hasan Hakîm Kazvinî ve Hac Mirza Cevad Ağa Melikî-yi Tebrizî’nin yanında okudu. Menkul fıkıh ve usul derslerini ise Ayetullah Abdulkerim Hairî-yi Yezdî, ve Ağa Mir Seyyid Ali Kaşanî’den aldı. Fıkıh ve usul derslerinde çok başarılı olarak kısa zamanda ictihad (Muctehidlik) derecesine ulaştı.

İmam Humeynî, Hicri 1339 yılında Ayetullah Abdulkerim Hairî’nin vefatından sonra artık kendisi felsefe, tehzibi nefs ve ahlak derslerinde Kum’un ünlü ulemasından biri olmuş; daha sonraları ise fıkıh ve usul derslerinin de ünlü hocaları arasında yer almıştır. O dönemde hükümet karşıtı olan şahsiyetlerle irtibat halinde olan İmam Humeynî, genç yaşına rağmen Şah Rıza Pehlevî rejimine karşı mücadele vermeye çalışıyordu. Ayetullah Hairî’den sonra Kum’un önde gelen ulemasından Ayetullah Burucerdi’ye bir süre güncel meseleler hususunda yardımcı olan İmam Humeynî, o büyük zatın da vefat etmesinin ardından, Kum Medresesi ve ilmî çevrelerde “Ayetullahi’l-Uzma” olarak tanındı.

۱۹۵۸’de Eyalet ve Vilayet Cemiyetlerinin kurulması ve Şah’ın “Altı maddelik tasarıları”nın ortaya konulmasıyla, Şah rejimi aleyhine şiddetli mücadelesini başlattı. ۵ Haziran 1961’de meydana gelen kanlı olaylardan sonra rejim aleyhine yaptığı bir konuşma sonucu tutuklanarak Tahran’daki İşretâbâd askeri ceza evine konuldu.

Serbest kaldıktan bir yıl sonra, kapitülasyon tasarısı aleyhine yaptığı ateşli konuşmasının ardından tekrar tutuklandı. Ancak bu kez cezaevine değil, 4 Kasım 1965’te Türkiye’ye sürgüne gönderildi. Bir süre sonra İmam Humeynî, Türkiye’den Irak’a geçti ve bu, Irak’ın Necef kentinde talebe yetiştirmekle meşgul olacağı onbeş yıllık uzun bir sürgünün başlangıcıydı.

İmam’ın oğlu Seyyid Mustafa’nın Şah rejimi gizli istihbarat servisleri tarafından öldürülmesinin ardından İran’da karışıklıklar meydana geldi. Şah rejiminin aleyhine bir ayaklanma başlatıldı. İmam Humeynî’nin önderliği altında yürütülen bu hareketler sonucunda İrak’tan Fransa’nın Paris kentine geçti. 1 Şubat 1979’da Şah’ın İran’dan kaçmasının ardından İmam Humeynî onbeş yıllık bir sürgünün ardından büyük bir karşılama ile ve İran halkına bağımsızlık, özgürlük ve İslâm Cumhuriyetini hediye olarak getirerek İran’a geri döndü. Onun geri dönüşü devrimin gidişatını daha da hızlandırdı ve 11 Şubat 1979’da İmam Humeynî’nin başlattığı uzun mücadele zafere ulaştı ve halkın büyük desteği ile Şah rejimi tarihe karışarak yerine İran İslâm Cumhuriyeti rejimi kuruldu. İmam Humeynî İnkılabın zaferinden on yıl sonra, 4 Haziran 1989’da Tahran’da vefat etti.

İMAM KHUMEYNİ(ra)’NİN ESERLERİ

۱- Sahur Duası Şerhi

۲- “Re’su’l-Calût” Hadisinin Şerhine İmam’ın Haşiyesi

۳- “Akıl ve Cehl Ordusu” Hadisinin Şerhi

۴- “Fusûsu’l-Hikem”in Şerhine Haşiye

۵- “Kırk Hadis” Şerhi

۶- Namaz Âdâbı (Âdâbu’s-Salat)

۷- “Esfar” (irfani eserler) Haşiyesi

۸- Envaru’l-Hidaye fi’t-ta’lîgatu Ale’l-kifaye ( 2 cilt),

۹- Risaletu’l-İstishab

۱۰- Risaletu’l-İctihad ve’t-Taklid

۱۱- Risale fi’t-Taleb ve’l-İrade

۱۲- Risale fi’l-Kâ’ideti min Mulk

۱۳- Kitabu’t-Tahâre (4 cilt)

۱۴- Mekâsib-u Muharrame (2 cilt)

۱۵- Risaletu Necati’l-İbad

۱۶- Ayetullah El-Uzma Burucerdî’nin Fıkıh Dersleri

۱۷- Hac Fetvaları

۱۸- Kitabu’l-Bey’ (۵ cilt)

۱۹- Kitabu’l-Halel fi’s-Salat

۲۰- Cihad-ı Ekber yada Nefse Karşı Mücadele

۲۱- Fetvalar

۲۲- İrfanî Mektuplar

۲۳- “Re’su’l-Calût” Hadisinin Şerhi

۲۴- “Fevaidu’r-Razaviyye” Şerhine Haşiye

۲۵- Misbahu’l-Hidaye ile’l-Hilafe ve’l-Vilaye

۲۶- “Misbahu’l-Uns”a Haşiye

۲۷- Sırru’s-Salat (Salatu’l-Ârifîn ve Mi’racu’s-Salikîn)

۲۸- Risaletu Likâu’llah

۲۹- Keşfu’l-Esrar

۳۰- Bedayiu’d-Durer fi Kâidetu Nefyi’d-Darar

۳۱- Risaletu fi’t-Teâdul ve’t-Teracîh

۳۲- Menahicu’l-Vusul ilâ İlmu’l-Usul (2 cilt)

۳۳- Risaletu fi’t-Takiyye

۳۴- Risale fi Ta’yîni’l-Fecr fi’l-Leyalî’l-Mukammere

۳۵- Ta’lîka ale’l-Urvetu’l-Vuska

۳۶- Ta’lîka alâ Vesiletu’n-Necat

۳۷- Miras Risalesine Haşiye

۳۸- Tevzihu’l-Mesail (İlmihal risalesi)

۳۹- Tahriru’l-Vesile (2 cilt)

۴۰- Takriratu Durus-i İmam Humeynî

۴۱- İslâmî Hükümet yada Velayet-i Fakîh

۴۲- Hamd Suresi Tefsiri

۴۳- Şiir Dîvanı

۴۴- Siyasî-İlahî Vasiyetname (son mesaj)

۴۵- Sahife-i Nur (İmam’ın mesajları, konuşmaları, röportajları, mektup ve ahkâmı, ۲۲ cilt)

İran Kültür Evi

کپی رایت © 2019 جلفابازار. حقوق انتشار محفوظ است.